วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เปิดตัวแหล่งข้อมูลใหม่ด้านความปลอดภัยนาโน

ได้มีการเปิดตัว www.knownano.org ไปแล้วระยะหนึ่ง จากการบรรยายในงาน BOI Fair 2011 เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ของ ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์ ผอ.  ศูนย์จัดการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยนาโน  (NanoSafety Information Center of Thailand : NICT) ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในอนาคตด้านการจัดการความรู้และความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี สำหรับนักวิชาการและบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยอาจารย์ เลอสรร ได้นำ้เสนอแนวทางการบริหารนโยบายความปลอดภัยด้านนาโน (nanosafety policy) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 อย่าง ตามลำดับคือ
1. การสร้างและบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยนาโน
2. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
3. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของมาตรการและกลไกการกำกับดูแลและบังคับใช้ ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของ NICT ในส่วนแรกคือ การทำ KM ด้านความปลอดภัยนาโนซึ่งก่อให้เกิดลักษณะ clearing house ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนและใชัประโยชน์ของข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดเอกภาพของทิศทางแนวปฏิบัติได้ในอนาคตสำหรับประเทศไทยต่อไป


From BOI Fair 2011 seminar under the topic of nanotechnology development for new industrial sector,  www.knownano.org was announced to launch under the responsibility of the NanoSafety Information Center of Thailand (NICT), Chulalongkorn University Dr. Lerson Thanasukarn, Director of NICT expected this website will help to generate the knowledge management (KM) for Thai society to raise the nanosafety awareness as well as knowledge to deal with comming this ultra fine technology and products in future of Thai population. He also stated the issues of the policy formation for nanosafety should consider 3 main topic as followed. 1) policy, itself, should help to built and support the KM for nanosafety in society, 2) generate strength and encourage public participation, and 3) reinforced the regulations and mechanism development that help to monitor and enforce the existing law and regulations. 

ที่มา: http://knownano.org

ไม่มีความคิดเห็น: