วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันก่อนได้รับจดหมายตอบรับให้ไปร่วมนำเสนองาน (oral presentation) ในงาน the Fourth Annual meeting of The Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies (S.NET) หรือเรียกสั้นๆว่า the 2012 S.Net  ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ที่ทำวิจัยด้านความก้าวหน้าทางนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวพันกับมิติทางสังคม เช่น กลุ่มนักปรัชญา รัฐศาสตร์ กฎหมาย นวัตกรรมศึกษา นักสังคมวิทยา โดยหลายสถาบันจากทางยุโรป อเมริกา ละตินอเมริกาและเอเซีย (อินเีดีย) ได้รวมกลุ่มจัดการประชุมวิชาการโดยหมุนเวียนกันจัดตามสถาบันการศึกษาเช่น ในครั้งที่ 1 จัดที่ seattle, USA ครั้งที่ 2 ที่ Darmstad, Germany, ครั้งที่ 3 ที่ Arizona, USA และในครั้งนี้ที่ U. of Twente, the Netherlands โดยมี 6 หัวการประชุมได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุบัติการณ์
2. นวัตกรรม การนำไปใช้เชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุบัติการณ์
3. การบริหารจัดการ กฎหมาย การประเมินความเสี่ยงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุบัติการณ์
4. วิสัยทัศน์และวัฒนธรรม จริยธรรมและบทบาทของสื่อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุบัติการณ์
5. ประเด็นสาธารณะ การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุบัติการณ์
6. รัฐศาสตร์และจริยศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุบัติการณ์
โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2555 ผู้เขียนก็หวังว่าคงได้ความรู้ข้อมูลใหม่ๆในกลุ่มนักวิจัยจากหลายพื้นที่่ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนนำ้เสนอกันในงาน แล้วคงจะได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังกันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: