วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สังคมสูงอายุกับนาโนเทคโนโลยี(1)

องค์การสหประชาชาติ (UN) ให้นิยามว่าประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไป
เป็นสัดส่วนเกิน 10% หรือมีประชากรอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนมากกว่า 7% และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนทั้งสองเพิ่มเป็น 2 เท่าจากข้อมูลเผยแพร่ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยระบุว่าในปี 2563 ประเทศไทยของเราจะมีสัดส่วนของคนแก่มากกว่าเด็ก
เป็นครั้งแรก นอกจากนี้รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศค) ระบุว่าปี 2553 เรามีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป 11.9% และสัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 25%ในปี 2573 หมายความว่า
สังคมไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์ในอีก 20 ปีข้างหน้าที่ผู้เขียนหยิบยกประเด็นดังกล่าวมา
เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาระดับนานาชาติเพราะการมีผู้สูงอายุไม่สมดุลย์กับกำลังแรงงานจะมีผลกระทบ
อย่างมากต่อระบบสวัสดิการและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในญี่ปุ่นและยุโรปกำลังประสบปัญหาดังกล่าว

ในขณะที่นานาชาติกำลังหาทางแก้ไขปัญหาเชิงสังคมดังกล่าว ปัญหาหนึ่งที่ตามมากับการมีอายุที่สูงขึ้น
คือการเจ็บป่วยและการถดถอยทางสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะปัญหาสมรรถภาพทางสายทำให้

The Russian Corporation of Nanotechnologies (RUSNANO) ภายใต้นโยบายในกำกับของ
รัฐบาลรัสเซียไ้ด้มอบทุนวิจัยประมาณ1.83 พันล้านรูเบิ้ล (58.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)ให้กับโครงการวิจัย
ของ
Dr. Skulachev ผู้อำนวยการของthe A.N. Belozersky Research Institute of
Physico-Chemical Biology ในการพัฒนายาที่ใช้ในการรักษาโีรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมทางสายตา
โดยเรียกนวัตกรรมนี้ว่า the Skulachev ions (SkQ) ซึ่งเป็นประจุบวกต้านอนุมูลอิสระขนาด 1.5
นาโนเมตรและมีคุณสมบัติต้านน้ำ(hydrophobic)ทำให้สามารถผ่านเนื้อเยื่อ mitocondrian โดยไม่
สลาย และการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่ายารักษาโรคที่เกี่ยวกับทางสายตาบนพื้นฐานของนวัตกรรมนี้
สามารถป้องกันการเิกิดต้อหินและหยุดความเสื่อมของจอตาที่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างได้ผลและสามารถ
ขยายผลไปสู่ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการมีอายุเพิ่มขึ้นเช่น โรคหัวใจหลอดเลือด โรคกระดูกพรุนและโรค
ไขข้อและโครงการจะได้รับการพิจารณาขยายงบวิจัยเพิ่มอีก 22.7 ล้านเหรียญสหรัฐจาก RUSNANO

และคาดว่ายาดังกล่าวจะสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้ภายในปี 2013 โดยบริษัท Mitotech ซึ่งทำงาน
ด้าน nanomedicine ร่วมกับ Moscow State University ระยะหลังจากที่ผู้เขียนมีเวลาทบทวน
นโยบายด้านการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมีแนวโน้มว่านาโนเทคโนโลยีกับเืรื่องของสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูจะเป็นการวิจัยที่เข้มข้นและมีผลิตภัณฑ์ออกสู่สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา: www.nanowerk.com


ไม่มีความคิดเห็น: