วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

น้ำพุแห่งความหนุ่มสาว


นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงและสถาบันเทคโนโลยีแ่ห่งMassachusetts(MIT)ตีพิมพ์การศึกษาเรื่อง stem cell ในวารสาร Cell Transplantation (18:9) (http://www.ingentaconnect.com/content/cog/ct) ซึ่ง แนวทางดังกล่าวเป็นการเิิปิดมิิติในการรักษาสภาพเซลให้ยืนยาวไปอีกหลายเท่า เท่าที่ทราบการใช้ stem cell ในสิ่งมีชีวิตมีข้อจำกัดคือเมื่อเซลอยู่ในสภาพแวดล้่อมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก หลอดทดลอง อัตราการเสื่อมสลายของเซลล์จะสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้ร่วมกับการผ่าตัดที่เกี่ยวกับระบบประสาทในสิ่งมีชีวิต และกรณีที่ระบบภูิมิคุ้มกันในสิ่งมีชีวิตพยายามกำจัดเซลล์แปลกปลอมเช่น stem cell นี้ แต่ด้วยวิทยาการด้านนาโนเทคโนโลยี นักวิจัยได้ใช้แนวคิดที่เรียกว่า"self-assembling nanofiber scaffold" (SAPNS) ทำให้สามารถยืดอายุของเซลล์ต้นกำเินิดที่นำมาใช้ได้ออกไปอีกและสามารถลดการ สูญเสียจากระบบภูมิคุ้มกันปกติได้ ทำให้เห็นความหวังที่ stem cell ใกล้จะสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ Dr. Ellis-Behnke กล่าวอีกว่า nanoscaffold จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเซลล์ และทำหน้าที่เหมือนแบบพิมพ์ให้เซลล์เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ต้องการในกรณี ที่ต้องหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จำเป็นจากระบบภูมิคุ้มกัน ประสิทธิภาพการควบคุมการเหนี่ยวนำในการเจริญเติบโตเป็นสิ่งที่จำเป็นในกรณี นี้ เพื่อให้เซลล์สามารถเติบโตได้ในเวลาที่เหมาะสม แนวคิดดังกล่าวสามารถต่อยอดได้ในอนาคต เมื่อมนุษย์สามารถควบคุมแม้กระทั้งการเติบโตระดับเซลล์ได้เราอาจจะเข้าใกล้ แนวคิดความเชื่อในอดีตที่เรียกว่า "น้ำพุแห่งความเป็นหนุ่มสาว" ได้เช่นกัน

ที่มา: www.nanowerk.com

ไม่มีความคิดเห็น: