วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

NIOSH กับงานอาชีวอนามัยด้านนาโนเทคโนโลยี


John Howard, M.D. ผู้อำนวยการ NIOSH ได้กล่าวว่า สถาบันแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย (National Institute for Occupational Safety and Health-NIOSH) ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน CDC ในกำกับของ US Department of Health
and Human Servicesได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องนาโนเทคโนโลยีโดยประสานเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5 ปี ในรายงานชิ้นล่าสุดได้นำเสนอข้อมูลล่าสุดจาก 43 โครงการภายใต้การดูแลของNIOSHซึ่งได้ทำร่วมกับบริษัทเอกชน 12 แห่งในการประเมินและควบคุมโอกาสในการสัมผัสอนุภาคนาโนในที่ทำงาน ในรายงานบางโครงการได้ระบุว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีการผลิตอนุภาคนาโน (engineered nanoparticles) ขึ้นใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมโลกประมาณ 2,000-50,000 เมตริกตัน ในขณะที่เริ่มมีรายงานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพิษของอนุภาคดังกล่าวต่อสิ่งมีชีวิตมากขึ้นตามลำดับ เรายังไม่มีมาตราการให้ความรู้แก่พนักงานถึงการป้องกันตนเองและการป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคนาโนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องกระทำอย่างเร่งด่วนและจริงจังต่อไป ผู้เขียนได้แต่หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะเข้ามาดูแลในประเด็นที่น่าจะมีความสำคัญนี้ต่อไปในอนาคต นอกเหนือจากการแก้ปัญหาวิกฤตที่บ้านเมืองเรากำลังประสบกันอยู่ เืพราะบางปัญหาอาจป้องกันได้ตั้งแต่เนินๆก่อนที่จะรุกลามเหมือนหลายๆปัญหาในปัจจุบันไม่ใช่หรือครับ

ที่มา: www.nanowerk.com

ไม่มีความคิดเห็น: