วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การพัฒนาด้านการจัดการความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยี: ต้องมีการสื่อสารกัน

Beth Kelleyเขียนในบทความของ SPIE ว่ากองทุนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSF) ของอเมริกาได้ออกแถลงการว่าอุตสาหกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีจะเติบโตถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2015และจะมีการจ้างงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึง2ล้านตำแหน่งทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมควรตัองพิจารณาถึงแนวทางในด้านการจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีและกำหนดมาตราการขั้นต่อไป การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายังขาดกระบวนการแบ่งปันข้อมูลและการสื่อสารกันในกลุ่มผู้บริโภค นักวิทยาศาสตร์และสถาบันของรัฐ ในบทความดังกล่าง Kelleyได้เน้นถึงข้อกังวลในสามประเด็นคือ
1.การขาดมาตราฐานข้อบังคับทางภาครัฐและอุตสาหกรรมในด้านการทดสอบและวิจัยผลกระทบจากวัสดุนาโน
2.การขาดนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าอะไรคือวัสดุนาโนบ้างและมันควรถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับสารเคมีต่างๆหรือไม่
3.มีความสับสนเกี่ยวกับการสัมผัสที่เป็นอันตรายในวงจรชีิวิตของวัสดุนาโนอยู่
ซึ่งบทความดังกล่าวสรุปย่อถึงมาตราการต่างๆที่ออกโดยองค์กรภาครัฐเช่น European Food Safety Authority, U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and NIOSH
. โดยระบุว่าบางองค์กรเช่น The National Institute of Standards and Testing (NIST) กำลังลงทุนประมาณ 90.5 ล้านเหรีญและ the National Institutes of Health (NIH) 7
ล้านเหรีญ ซึ่งโดยภาพรวมจะมีการเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นเงินประมาณ 88 ล้านเหรียญในปี 2010 โดยเพิ่มขึ้นอีก 16 ล้านเหรียญจากปี 2009 ณ วันนี้เรายังไม่มีความชัดเจนเรื่องการจัีดการความเสี่ยงที่เป็นกฎหมายข้อบังคับด้านนาโนเทคโนโลยีแต่มีบางหน่วยงานได้ออกแนวทางปฏิบัติไว้บ้างแล้วเช่น GoodNanoGuideของ ICON ซึ่งผู้ีที่สนใจสามารถเข้าชมได้ในเว็ปไซด์ดังกล่าว

ที่มา: www.safenano.org

ไม่มีความคิดเห็น: