วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

องค์กรแรงงานในยุโรปเรียกร้องให้มีการตรวจสอบวัสดุนาโน

องค์กรแรงงานในยุโรปที่เีรียกว่า European Trade Union Confederation (ETUC)
ในเบลเยี่ยมได้ยื่น
ข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมมาธิการการแปรญัตติกฎหมายเืพื่อคุ้มครองแรงงานจาก
การสัมผัสสารเคมีและสารองค์ประกอบนาโนต่างๆที่จะมีโอกาสปนเืปื้อนในวงจรระบบการทำงานของ
แรงงาน หลังจากได้มีการประกาศเรื่องกฎหมายคุ้มครองการทำงานที่เกี่ยวกับ
สารเคมีและสารองค์
ประกอบนาโนไปก่อนหน้านี้้ ข้อความส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องระบุว่า "คนงานที่อยู่ในสายการผลิต
จากห้องวิจัยสู่ฝ่าย
หัตถอุตสาหกรรม การขนส่ง พนักงานจัดสินค้าในร้านค้าและบริการ พนักงานทำ
ความสะอาดล้วน
สัมผัสวัสดุนาโนในสายการผลิตและกระจายสินค้าในตลาดโดยปราศจากความรู้ที่
แท้จริงเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ิอม"

"Workers all along the production chain from laboratories through to manufacturing, transport, shop shelves, cleaning, maintenance and waste management" are exposed to nanomaterials manufactured and placed on the market without true knowledge of their potential impacts on human health and the environment" (ETUC)

เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมมาธิการของสมาคมยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสหภาพยุโรป
(
European Commission) ได้ประกาศข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการทำงานกับวัสดุนาโนโดยข้อความ ตอนหนึ่งกล่าวว่า "อนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไม่ต้องทำรายงานการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ
สินค้ากระจายสู่ตลาด" ซึ่งทาง ETUC ต้องการให้มีการจัดทำรายงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวหลังจากเคยมีปัญหาจากวัสดุใยหินในอดีตที่ผ่านมา ในยุโรปค่อนข้างที่จะตื่นตัว
กับสิทธิประเด็นด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก หรือว่าชีวิตของแรงงานยุโรปมีราคาเทียบ
เป็นยูโรแล้วสูงกว่าเงินบาทของเรากันหนอ


ที่มา: www.euractiv.com

ไม่มีความคิดเห็น: