วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551

องค์กรเอกชนมะกันด้านกฎหมายจัด workshop นาโนเชิงธุรกิจ


INDIANAPOLIS, June 9, 2008 หนึ่งในองค์กรด้านกฎหมายที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งในอเมริกา Barnes & Thornburg LLP ซึ่งมีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินทางปัญญาธุรกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ และบริการกฎหมายตามประมวลต่อภาครัฐและเิอกชน ได้จัดตั้ง workshop ด้านนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ เนื่ืองจากปัจจุบันลูกค้าขององค์กรให้ความสนใจประเด็นดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนักธุรกิจต่างมองว่า
นาโนเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของพวกเขาได้ ผู้เขียนมองว่าในอนาคตเรื่อง
ประเด็นดังกล่าวไทยควรจะให้ความสนใจด้วยเพราะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มักจะมีปัญหาเรื่อง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ เช่น กรณี พืชและอาหาร GMOs, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ ซึ่งด้วยกระแส
โลกาภิวัฒน์สิ่งต่างๆเหล่้านี้จะหลั่งไหลไปสู่ทุกพื้นที่ของโลกได้อย่างรวดเร็วมาก แม้แต่ intel crop ยังพูดถึงการเปลี่ยนระบบการผลิตจากระดับไมโครชิพไปสู่ระดับนาโนชิพเราซึ่งเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีคงต้อง
จับตาดูกระแสดังกล่าวเพราะเท่าที่ทราบสินค้านาโนจากจีนก็กำลังทะลักเข้าไทยซึ่งมีีทั้งนาโนแท้และไม่แท้
ลำพังจะรอให้ภาครัฐคอยสอดส่องดูแลคงไม่ทันกาล คงต้องร่วมมือกันเป็น watch dog ด้วยครับ

ที่มา: www.smalltimes.com

ไม่มีความคิดเห็น: