วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สภาฯเมืองผู้ดีออกรายงานเกี่ยวกับนาโนเทคเชิงสังคมและเศรษฐกิจ
สภาวิจัยเศรษฐกิจและสังคมของอังกฤษ (ESRC) นำเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่อง นาโนเทคโนโลยี: จากวิทยาศาสตร์สู่สังคม
"Nanotechnology: From the Science to the Social" ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ออกรายงานเรื่อง ความท้าทายด้านสังคมและเศรษฐกิจนาโนเทคโนโลยี "The Social and Economic Challenges of Nanotechnology"มาก่อนซึ่งวัตถุประสงค์ของ
รายงานชิ้นที่สองนี้เพื่อตรวจสอบทิศทางแนวโน้มเรื่องการพัฒนานาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม ซึ่งผู้ให้ความเห็นในรายงานดังกล่าวมีทั้ง ภาคนักวิชากร NGO และภาครัฐทั้งระดับองค์กรและบุคคล
ซึ่งรายงานได้ให้ข้อสรุปที่ว่าประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจดังกล่าวยังแคบเกินไปควรต้องมีการขยายกรอบ
การศึกษาออกไปอีก

ที่มา: nanowerk.com

ไม่มีความคิดเห็น: