วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551

มาตราฐาน ASTM กับนาโนเทคโนโลยี


(ภาพแสดงการทำงานของ Scanning Probe Microscope)

ตั้งแต่ต้นปี 2550 ASTM (American Society for Testing and Materials)
ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำหนด และจัดทำมาตรฐาน
ซึ่งเป็นที่นิยมใช้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้กำหนดเรื่องนาโนเทคโนโลยีเป็น
มาตราฐานเพิ่มเติม ซึ่งในประเทศไทยภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ก่อสร้าง อิเลคโทรนิกส์
ยานยนต์ สารสนเทศ ล้วนปรับระเบียบข้อกำหนดมาตรฐานโดยอ้างอิงมาตราฐานของ ASTM
ทั้งสิ้น
เืมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสไปประชุมกับผู้่ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งจากการพูดคุยพบว่ามีผู้ที่รู้จักนาโนเทคโนโลยีไม่ถึง1%
และแทบไม่มีใครเลยที่ทราบว่าได้มีการบรรจุมาตราฐานการผลิตที่เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีแล้วทำใ้้ห้
เห็นถึงสูญญากาศบางอย่างในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐและเอกชน สำหรับองค์กรที่ได้ี่ได้ปรับปรุงมาตราฐานเกี่่ยวกับการผลิตที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีแล้วได้แก่

1.ANSI-Nanotechnology Standards Panel, USA
2.ASTM Committee E56 on Nanotechnology
3.BSI British Standards Committee for Nanotechnologies (NTI/1)
4.European Committee for Standardization (CEN) work program Nanotechnologies (CEN/TC 352)
5.IEC group for nanotechnology standardization for electrical and electronic products and systems
6.IEEE Nanotechnology Standards Working Group
7.ISO Technical Committee on Nanotechnologies (TC 229)

ไม่มีความคิดเห็น: