วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ลุงแซมกับความคาดหวังเรื่องขนาดของเทคโนโลยี
แม้ว่าองค์กรอย่าง Future Brief จะปิดตัวลงไปเมื่อปีที่แล้วแต่สิ่งที่ผู้เขียนอยากนำมาเผยแพร่ต่อคือ ชาวเมืองลุงแซมคิดอย่างไรกับเรื่องของอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีผลต่อชีวิตประจำวันในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ Future Brief ได้ทำการสำรวจ (Poll) โดยการดูแลของบริษัท Zogby International จากประชากรกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2,000 คน ในเดือนธันวาคม 2005 โดยมีคำถามหลักๆ 10 ข้อ ผู้เขียนขอยกผลการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับ blog นี้ที่ว่า "เทคโนโลยีอะไรที่่่ท่านเชื่อว่าจะมีผลกระทบมากที่สุดต่อชีวิตประจำวันของท่านในช่วง 10 ปีจากนี้" ผลการสำรวจ 5 อันดับแรกมีดังนี้

อันดับที่ 1 คือ พันธุวิศวกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงวัสดุทางพันธุศาสตร์ (31%)
อันดับที่ 2 คือ นาโนเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมวัสดุและระบบต่างๆในระดับโมเลกุล (22%)
อันดับที่ 3 คือ พลังงานแสงอาทิตย์ (15%)

อันดับที่ 4 คือ ไม่แน่ใจ (14%)
อันดับที่ 5 คือ น่าจะมีเทคโนโลยีือื่นๆที่ยังไม่มีการคิดค้น ณ เวลานี้ (12%)
ผู้เขียนสังเกตว่า 2 อันดับแรกเป็นเทคโนโลยีที่เี่กี่ยวข้องกับเรื่องของขนาดอย่างชัดเจน ส่วนอันดับที่ 3 นั้น บริษัทที่ชื่อ Nanosolar ในแคลิฟอร์เนียได้ทำวิจัยเรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์แบบหมึกพิมพ์ซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้น่าจะนำมาใช้ได้จริง

(thin film solar cell)

ที่มา: futurebrief.com

ไม่มีความคิดเห็น: