วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ศาสตร์สำหรับผู้ยากไร้


(ภาพ ram pump สำหรับชาวบ้าน 15,000 คนจาก 68 ชุมชนที่อยู่ห่างไกล)

The Ateneo of School Government (ASoG) ร่วมกับ
the International Development Research Center
ทำการวิจัยประเด็นเรื่องนวัตกรรมเื่พื่อการแก้ปัญหาความยากจนที่เป็นฐานของพีระมิด
(base of pyramid-BOP)เรียกว่าโครงการ Innovation for base of pyramid (iBOP)
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐ เอกชนและชุมชน โดยในระยะแรกเป็นโครงการทดลอง 3 ปีมุ่งเ้น้นการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีในฟิลิปปินส์และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากอินโดนีเซียและไทยเข้าร่วมให้คำปรึกษาโครงการ โดยได้รับ
แหล่งทุนสนุนสนุนจากประเทศแคนาดาประมาณ
Canadian $1,000,000 ซึ่งจัดสรรแบ่งเป็นทุน สำหรับคนทจะนำเสนอนวัตกรรมสำหรับผู้ยากไร้ประมาณ Canadian $25,000 ต่อปี โครงการที่ถูกนำเสนอไปแล้ว เช่น โครงการส่งเงินกลับบ้านด้วยระบบสารสนเทศซึ่งช่วย
ลดขั้นตอนที่่ยุ่งยากในอดีต การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ผ่านระบบ
สารสนเทศ
ระบบปั๊มน้ำสำหรับชุมชน (ดังรูป) เป็นต้น โครงการiBOPได้ยกตัวอย่างของประเทศไทยที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2550-2554 ที่เกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยในนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
ชีวภาพเข้าเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม


ผู้เขียนคิดว่าอย่างไรก็ตามสังคมคงต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรโดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งน่าจะเป็นตัวสนับสนุนความเท่าเทียมกันในเรื่องดังกล่าว และพิจารณาควบคู่ ไปกับพัฒนาการด้านจริยธรรมทางสังคมด้วย น่าจะทำให้ศาสตร์สำหรับผู้ยากไร้ดังกล่าวมีความยั่งยืนต่อไป

ที่มา: abs-cbnnews.com

ไม่มีความคิดเห็น: