วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551

บอกลาถุงกระดาษแบบเดิมเดิม

(ภาพตัดของกระดาษที่ทำจาก cellulose nanofibers)

ในอนาคตเราอาจได้ใช้ถุงกระดาษที่สามารถรองรับนมเป็นลิตรได้โดยที่ไม่ขาดทดแทนการใช้ถุงพลาสติก!
Henriksson M และคณะวิจัยแห่ง Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH)ได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการค้นพบว่าโครงสร้างของเซลลูโลสในกระดาษที่ระดับนาโนมีความ
แข็งแรงยิ่งกว่าเหล็กกล้าที่ขนาดและปริมาตรเดียวกัน เทคโนโลยีที่เรียกว่า กระดาษนาโน(nanopaper) จึงกลายเป็นคู่แข่งและทางเลือก
เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตCarbon nanotubes (CNTs) ซึ่งมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันแต่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่ามาก และทำให้มีโอกาสประยุกต์ใช้กระดาษได้หลากหลายขึ้นกว่าข้อจำกัดเดิมๆที่มีอยู่

ที่มา:ScienceNOW Daily News

ไม่มีความคิดเห็น: