วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551

UCLAเริ่มเครือข่ายมือถือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(video เี่ีกี่ยวกับโครงการ CENS)

มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (UCLA) ได้ทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ที่เรียกว่า
การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบุคคล (Personal Environmental
Impact Assessment Report-PEIAR) โดยการสนับสนุนของกองทุนวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ (National Science Foundation-NSF) และศูนย์เครือข่ายตรวจจับแบบฝังตัว
(
Center for Embedded Networked Sensing-CENS) ของ UCLA โดยมีวัตถุประสงค์เื่พื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันของแต่ละคน และรู้ว่าสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อชีวิตแต่ละคนอย่างไรบ้างในแต่
ละวัน ซึ่งเหมือนกับการสร้างจิตสำนึกทางสาธารณะให้กับชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีทางเครือ
ข่ายมือถือผ่านดาวเทียม GPS และอุปกรณ์ตรวจจับ (เซนเซอร์) ระดับนาโน
สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับดังกล่าวเท่าที่ทราบบริษัทมือถือค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Nokia ก็กำลังวิจัย
ผลิตโทรศัพท์มือถือที่ใช้นาโนเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานเรียกว่ารุ่น Morph ซึ่งมีความสามารถใน
การตรวจจับโมเลกุลระดับอนุภาคนาโนได้ซึ่งทำให้โทรศัพท์ยุคต่อไปจะเป็นมากกว่าการใช้
งานในปัจจุบัน

ผู้เขียนคิดว่างานวิจัยประเภทนี้ทางสิ่งแวดล้อมเรียกว่า การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบ
บุคคล (PEIAR) แ่ต่ในทางสังคมศาสตร์อาจมองได้ว่าเป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) เพราะมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้วิจัยกับผู้ถูกวิจัยคือผู้ที่ประสบเหตุ
การณ์ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามจิตสำนึกสาธารณะเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการวิจัย
ในด้านไหน เพราะทุกวันนี้กิจกรรมส่วนตัวที่ซับซ้อนมากขึ้นทำให้เรามีจิตสาธารณะน้อยลง
หรือเปล่าคงเป็นคนถามที่อยู่ในใจของหลายๆคน รวมทั้งผู้เขียนด้วย

ที่มา: www.engineer.ucla.edu

ไม่มีความคิดเห็น: