วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551

TiO2 ในวัสดุก่อสร้าง

ตั้งแต่มีการค้นพบ Titanium Dioxide
(TiO2) โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ Fujishima และ Honda ในปี 1972 TiO2 ก็ถูกนำมาทดสอบเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นสารกึ่งตัวนำและมีปฏิกริยาต่อแสง วงการก่อสร้างได้มีการนำ TiO2 มาศึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุก่อสร้างสถาบันRILEMที่เป็นองค์กรนานาชาติทางด้านการวิจัย
วัสดุและระบบที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างตั้งแต่ปี 1947 ได้กล่าวว่าในรอบสิบปีที่ผ่านมาการใ้ช้
TiO2เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการเพิ่มคุณสมบัติด้านการทำความสะอาดตนเอง
ให้กับวัสดุก่อสร้างและต่อต้่านเชื้อแบคทีเรียเช่น
Noxer บล็อก สถาบัน RILEM ไ้ด้ตั้งโครงการวิจัย 5 ปีโดยประกอบด้วยสมาชิก 40-50% จากฝ่ายวิชาการ 30-40% จากภาคอุตสาหกรรมและนักปฏิบัติการ 10% โดยรายละเอียดของโครงการจะมุ่งเน้นทางด้าน
(1) ศึกษา
ปฏิกริยาต่อแสงของTiO2ในวัสดุก่อสร้าง
(2)
ศึกษาประโยชน์จากปฏิกริยาต่อแสงของTiO2ในวัสดุก่อสร้าง
(3) พัฒนาวัสดุก่อสร้างที่มีความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองจากปฏิกริยาต่อแสงของTiO2
(4) พัฒนาวัสดุก่อสร้างที่มีความสามารถในการทำความสะอาดอากาศจากปฏิกริยาต่อแสงของTiO2
(5) พัฒนาวัสดุก่อสร้างที่มีความสามารถในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจากปฏิกริยาต่อแสงของTiO2
(6) พัฒนาความเป็นไปได้ในอนาคตในการใช้วัสดุก่อสร้างจากปฏิกริยาต่อแสงของTiO2

ที่มา: RILEM

ไม่มีความคิดเห็น: