วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551

อนุภาคนาโนกับหอยแมลงภู่ปัจจุบันเรารู้เรื่องผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพของคน
และสิ่งแวดล้อมน้อยมากในขณะที่จำนวนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
Sébastien Sauvé,ศาสตราจารย์แ่ห่งคณะเคมี the Université de Montréal

ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อมในน้ำโดยศึกษาหอยแมลงภู่ เขากล่าวว่าเนื่องจากในหลายพื้นที่หอยแมลงภู่มักถูกจัดเป็นตัวชี้วัดีระดับมลพิษที่อยู่ในน้ำเช่น
การตรวจวัดการสะสมของแคดเมียมหรือสารตะกั่วซึ่งมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตจาก
สารตกค้างดังกล่าวในหอยแมลงภู่ ที่ความเข้มข้นน้อยที่สุดของอนุภาคแคดเมียมระดับนาโนหรือ
เท่ากับ 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร
สามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของหอยแมลงภู่ทำงานผิดปกติ

สำหรับผู้เขียนสังเกตว่าแคดเมียมหรือตะกั่วนั้นมีความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น
ระดับนาโนหรือไม่ แต่ความน่าสนใจจะอยู่ที่เราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ตรวจจับความเป็นพิษใน
ระดับนาโนได้หรือเปล่าเพราะจะสามารถทำให้เราตรวจจับความปนเปื้อนที่ระดับเล็กน้อยที่สุดของ
สสารที่อุปกรณ์ปัจจุบันทำไม่ได้เพื่อลดความเสี่ยงต่อระบบนิเวศน์จากความปนเปื้อนซึ่งน่าจะเป็น
ประเด็นศึกษาต่อมากกว่า

ที่มา:
Université de Montréal

ไม่มีความคิดเห็น: