วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551

อนุภาคนาโนกับการบูรณะสีสันภาพเขียน

(ภาพ "For to be a Farmer's Boy" in 1887)

มากกว่า 30 ปีที่นักเคมี
Richard Van Duyne แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวต์เทินได้พัฒนาเทคนิค
เซนเซอร์ตรวจสอบ ในปัจจุบันได้ีมีการนำเทคนิคดังกล่าวมาปรับใช้กับการฟื้นฟูภาพศิลปะในอดีต
ให้กลับมามีสีสันชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัญหาที่มักพบในการศึกษาและอนุรักษ์ภาพศิลปะคือขั้นตอนการ
ตรวจสอบอายุและความเป็นมาของภาพซึ่งมักใช้เทคนิค x-ray ฟูลออเรสเซนส์และไมโครสโคปซึ่ง
ข้อจำกัดของเทคนิคดังกล่าวไม่สามารถบอกอายุที่ชัดเจนของชิ้นงานได้ ในทางตรงกันข้ามแสงที่ใช้
กลับไปทำความเสียงหายใ้ห้กับเม็ดสีในภาพเช่น สีแดงและเหลืองของบริเวณที่สีอ่อนเช่นท้องฟ้า ทำ
ให้บริเวณดังกล่าวมีสีซีดจางและผิดเพี้ยนไปจากเดิม การใช้เทคนิคใหม่ที่เรียกว่า "surface
enhanced Raman spectroscopy (SERS)" ในการตรวจสอบและหาค่าความละเอียดของ
เม็ดสีที่ถูกต้องได้แม่นยำขึ้นซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการซ่อมแซมภาพได้ดีขึ้นในอนาคต ซึ่ง SERS
นั้นหากได้รับการพัฒนาโดยฐานความรู้ทางนาโนแล้ว การบูรณะภาพเขียนเก่าๆเช่น ภาพเขียนสีน้ำก็
เป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้

ที่มา:
Northwestern University

1 ความคิดเห็น:

jame กล่าวว่า...

ฺBlog มีความรู้ดีมากครับ แสดงถึงผู้เขียนมีความรู้จริง เขียนต่อไปนะครับ จะติดตามอ่าน