วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ความตระหนักเรื่องเทคโนโลยีนาโนระดับสาธารณะในสังคมเอเมริกายังน้อยอยู่


ผลการสำรวจระดับประเทศที่ผ่านมาระบุว่า อเมริกันชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนาโนเทคโนโลยีน้อยมาก ซึ่งมีการเปรียบเปรยขนาดของการรับรู้ดังกล่าวเปรียบเหมือนขนาดที่เล็กของระดับนาโน ในขณะีที่สินค้่าที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีหลั่งไหลสู่ตลาดในอัตราที่ตรงกันข้าม โพลล์ยังระบุว่าอเมริกันชนส่วนมากยังให้ความสนใจกับเรื่องระดับนโยบาย ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสา-
หกรรม และยังรู้สึกเชื่อมั่นต่อนโยบายภาครัฐต่อเรื่องดังกล่าวน้อยลงเรื่อยๆ โพลล์สำรวจดังกล่าวเป็นการเก็บเพื่อติดตามประเด็นเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งทำการสำรวจกลุ่มผู้ใหญ่ผ่าน
โทรศัพท์
1,014 ราย แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะมีิสินค้่าที่เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีออกสู่ตลาดคิดเป็นมูลค่าประ-
มาณ 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่กลับมีประชากรที่ได้ยินเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีคิดเป็นเพียง 6% เ่ท่านั้น
เมื่อเทียบกับปี 2006และ2007 ที่มีประชากรวัยผู้ใหญ่ได้ยินเกี่ยวกับการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีประ-
มาณ 20% และ 21% ตามลำดับ ผู้หญิงอเมริกันในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
น้อยกว่ากลุ่มอื่นถึงแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์นม เครื่องสำอางค์และิอุปกรณ์ไฟฟ้า และแม้ว่าีมีการเตือนภัยที่ผิดพลาด (
false alarm)
จากสื่อเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบ
ของอนุภาคนาโนเพิ่มขึ้น รวมถึงความหวาดระแวงต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีดังกล่าวแต่การตระหนักรู้ใน
เชิงสาธารณะก็ถือว่ายังต่ำมาก สำหรับประเทศที่กำลังเกาะกระแสเทคโนโลยีนาโนอย่างบ้านเราแม้จะเพิ่งเริ่ม
ต้น แต่การตระหนักรู้ก็ถือเป็นกลไกแรกที่มีความสำคัญสำหรับการให้การศึกษาในเชิงสาธารณะเพราะความ
ไม่รู้ก็ยังถือว่าเป็นอวิชชาดังที่พุทธบัญญัติได้ระบุไว้ เช่นเดียวกับความหมายของ "พุทธะ" คือ "รู้แจ้ง" นั่นเอง

ที่มา: http://www.sciencedaily.com

ไม่มีความคิดเห็น: