วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ไม้นาโนเมื่อพูดถึง "ไม้นาโน" นักกีฬาผู้เล่นแบดมินตันคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ไม้นาโนในที่นี้
จะหมายถึงเทคโนโลยีนาโนจะกำลังถูกใช้ในอุตสาหกรรมไม้

ในช่วง 2-3 ปีมานี้ได้เกิดความตื่นตัวอย่างมากในกลุ่มประเทศยุโรป โดยเฉพาะยุโรปเหนือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ในเรื่องนาโนทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไม้ เนื่องจากประเทศ
เหล่านี้มีทรัพยากรทางด้านป่าไม้เยอะมาก
ในปี พ.ศ. 2547 ทางกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ได้ร่วมกับสมาคมไม้และกระดาษอเมริกัน พร้อมกับกระทรวงพลังงาน จัดทำแผนที่นำทางของนาโนเทคโนโลยีสำหรับป่าไม้ขึ้นมา โดยได้ตีพิมพ์รายงาน
ดังกล่าวออกมาในปีที่แล้ว พร้อมๆ กับประเทศแคนาดา และสหภาพยุโรป นับเป็น
ความบังเอิญอย่างมาก
เมื่อย้อนกลับมาดูในประเทศไทยเองแล้วจะพบว่ามีนักวิจัยที่ทำงาน
เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีทางด้านไม้น้อยมาก ทั้งๆ ที่ประเทศของเรามีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
ไม้และกระดาษพอสมควร
(http://nano-in-thailand.blogspot.com/2008/04/nano-otop-6.html)
เมื่อมาดูประเทศใกล้บ้านเราอย่างจีนได้มีการนำไม้ไผ่มาใช้ทำเส้นใยเพื่อทอผ้า และพบว่ามี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่คล้ายคลึงกับ เสื้อนาโน ในบ้านเราคือ ของเหลวจับตัวบนเื้ืนื้อผ้ายากกว่า
เส้นใยฝ้าย จีนจึงดูจะให้ความสำคัญในการพพัฒนาเส้นใยไผ่เพราะเป็นวัตถุดิบทีีมีเหลือเฟือใน
จีน บ้านเราคงต้องหันมาสำรวจบ้างแล้วว่าเส้นใยอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาเป็นมูลค่าเพิ่มได้
เช่น เส้นใยกล้วย ใยอ้อย โดยปัจจุบันจีนได้ให้ความสนใจใช้ไม้เพิ่มขึ้นในวัสดุก่อสร้างเพื่อทด
แทนการใช้ซีเมนต์ซึ่งมีกระบวนการผลิตซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หลักใหญ่ใจ
ความของการพัฒนาได้แก่
การพัฒนาความแข็งแรงแก่ไม้ ทำให้ไม้มีความแข็งแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง รวมทั้งทน
การติดไฟด้วย เช่น การผสมอนุภาคนาโนเคลย์เข้าไปในเนื้อไม้ การเคลือบผิวด้วยสารกันไฟ
หรือดัดแปลงพื้นผิวในระดับโมเลกุล
การนำนาโนเทคโนโลยีมาช่วยลดมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมกระดาษ และการ
แปรรูปไม้

การทำให้ไม้ทนความชื้น หรือ กันชื้น เช่น การเคลือบผิวด้วยการผ่นอนุภาคนาโนผสม
พอลิเมอร์กันน้ำลงไปบนผิวไม้ การเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาคของเส้นใยไม้ด้วยการอบใน
สุญญากาศ
การทำให้ไม้ทนแสง UV และป้องกันปลวกโดยใช้อนุภาคนาโน
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และวัสดุใหม่จากไม้ รวมไปถึงการนำของเสียจากอุตสาหกรรม
ไม้มาทำผลิตภัณฑ์ใหม่
*ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก นาโน เมืองไทย

ไม่มีความคิดเห็น: