วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แสงที่ถักทอได้












แสงแบบพกพาเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการการออกแบบและวิศวกรรมซึ่งศึกษาแบบ
จำลองใหม่เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าเืพื่อสร้าง
เทคโนโลยีที่ช่วยให้ความสว่างแก่คนในโลกที่เข้าไม่ถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้ามากกว่าสองพันล้านคน
ซึ่งพื้้นฐานแนวคิดของโครงการดังกล่าวมาจาก ความรู้ เทคนิคและการแก้ปัญหาสำหรับกลุ่ม
ประเทศในโลกที่สาม ด้วยเทคโนโลยี high brightness solid state lighting (HBLEDs)
ซึ่งทำให้ได้กำลังแสง 80 lumensต่อวัตต์ ซึ่งสว่างพอที่จะอ่านและทำงานได้ในเวลากลางคืน
จากแหล่งกำเนิดของแสงที่เรียกว่าflexible photo-voltaic (solar panels) โครงการดังกล่าว
ได้ใช้แนวคิดที่ว่าความชำนาญของชุมชนพื้นถิ่นที่เกี่ยวกับการทอผ้าโดยเพิ่มเทคโนโลยีเซลล์แสง
อาทิตย์เข้าไปเพื่อให้ชุมชนพื้นถิ่นสามารถผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวได้ด้วยตนเอง โดยหลักการทำงาน
คือผ้าที่ถักทอด้วยเส้นใยเทคโนโลยีระดับนาโนดังกล่าวจะดูดซับแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลัง
งานไฟฟ้าสะสมไว้และจะสามารถเปิดใช้แสงนั้นได้ในเวลากลางคืน (ซึ่งรายละเอียดนั้นผู้เขียนจะ
พยายามนำมาเสนอในครั้งต่อไป) บริษัทสถาปนิกในบอสตัน
Kennedy & Violich
Architecture, Ltd. (KVA)
ผู้ริเริ่มโครงการนี้กล่าวว่า ถ้าเทคโนโลยีนี้ถ้าประสบความสำเร็จ
ก็จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในปัจจุบันลง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ในพื้น
ที่ห่างไกลและที่สำคัญคือนำไปใช้บรรเทาทุกข์ในพื้นที่เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติได้ในอนาคต
ซึ่งปัจจุบันได้ทำการลงพื้นที่ชุมชนเืพื่อวิจัยโครงการในอเมริกาใต้ แอฟริกาและออสเตเรียแล้ว

ที่มา: www.portablelight.org

1 ความคิดเห็น:

wimontip กล่าวว่า...

อยากเห็นโครงการ portable light เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยดอกาสในไทยบ้าง จะเป็นไปได้ไหมคะ?
ป้าลูกชุบ