วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เท้าที่เหม็นอาจทำร้ายสิ่งแวดล้อมได้


โครงการ Safenano ของสถาบัน Occupational Medicine ของอังกฤษได้นำเสนอรายงานล่าสุดว่า นักวิทยาศสาสตร์ชาวสวิสต์รายงานผลการศึกษาเป็นครั้งแรกถึงการแพร่กระจายของอนุภาคเงินนาโนจากการซักรีดซึ่งผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีจำหน่ายในท้องตลาดงานดังกล่าวตรพิมพ์ในวารสาร
ACS' journal Environmental Science & Technology ("The Behavior of Silver Nanotextiles during Washing") เบริน โนแวกและคณะ
ได้ทำการบันทึกการหลุดร่อนของอนุภาคนาโนในผลิตภัณฑ์่ต่างๆโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องนุ่งห่ม ผลของการแพร่กระจายดังกล่าวทำให้มีความเป็นไปได้สูงในการปนเปื้่อนสู่สิ่งแวดล้่อม
เช่น แหล่งน้ำ ผู้ประกอบการมักชอบใช้อนุภาคนาโนโดยเฉพาะความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มีผลทำให
้ผ้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ (เช่้น ในถุงเท้า รองเท้า) ผลการวิเคราะห์พบว่ามีอัตราการหลุดร่อน
ของอณุภาคดังกล่าวจากใยผ้าค่อนข้างสูงจากการซักครั้งแรก (อัตราการหลุดร่อนระหว่าง 1.3-35 เปอร์เซ็นต์) ผู้เขียนพบว่ารายงานก่อนหน้านี้มีความคล้่ายคลึงกับการประกาศของ
ทรอย เบน วิศวกรสิ่งแวดล้่อมแห่งมหาวิทยาลัย
รัฐอริโซน่าในเทม ที่ว่า โลหะเงินมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในสัตว์น้ำ น้ำเสียธรรมดาเมื่อมีการปนเปื้อนของโลหะเงินที่มาก
พอจะถือว่าเป็นน้ำเสียอุตสาหกรรม และต้องได้รับการบำบัดพิเศษ เขายังกล่าวว่า"คนทั่วไปอาจจะยังไม่ตระหนักว่าเขากำลังซื้ออะไรอยู่"
เรายังต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ (ซึ่งมีค่อนข้างมาก) ที่อนุภาคนาโนดังกล่าวจะหลุดเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารที่เราเป็นส่วนหนึ่งของวัฎจักรดังกล่าวด้วย


ที่มา: www.safenano.org

ไม่มีความคิดเห็น: