วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การประชุมNanotech Northern European 2008การประชุม Nanotech Northern Europe 2008 ถูกจัดขึ้นระหว่าง 23-25 กันยายน ณ กรุงโคเปนเฮเก้นโดยมีวัตถุประสงค์เืพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย ชุมชนและนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีได้มีโอกาสสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

ชีววิทยาและสุขภาพ-ชีวนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการแพทย์นาโน
อิเลคโทรนิกส์ – นาโนเทคโนโลยีสำหรับ
สารสนเทศและการสื่อสาร
พลังงาน – การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
น้ำ – นาโนเทคโนโลยีเืพื่อการอนุรักษ์น้ำ
อาหาร – นาโนเทคโนโลยีและอุตาสาหกรรมอาหาร
ก่อสร้าง – นาโนเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย – การพัฒนาความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี
การลงทุน – การลงทุนทางสาธารณะ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, การวิจัย/ความร่ิวมมือของภาคอุตสาหกรรม
สำหรับเรื่องกา่รก่อสร้าง(ซึ่งผู้เขียนให้ความสนใจ)จะเป็นส่วนที่เ้น้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพให้วัสดุก่อสร้างเช่น การใช้อนุภาคนาโนซิลิกาในคอนกรีตซึ่งทำให้มีกำัลังมากขึ้นและลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ลง การเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นฉนวนกันความร้อนด้วยนาโนเทคโนโลยี การผลิตเทคโนโลยี
วัสดุที่ทำความสะอาดตนเอง (ลดการใช้เคมีภัณฑ์เืพื่อทำความสะอาด) การทำเซลแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีนาโน การผลิตหน้าต่างที่สามารถลดความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ การใช้ระบบเปล่งแสงแบบLEDsทดแทนในระบบไฟฟ้าเป็นต้นโดยมีรายละเอียดแต่ละsessionดังนี้

วัสดุนาโน นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในงานก่อส้ราง 1
วัสดุนาโน นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง 2
การพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อแ้ก้ปัญหา-หน้าต่างที่ฉลาด
การวิจัย-ภาคอุตสาหกรรม-ความสามารถของศูนย์วิจัย
แนวโน้มและกุญแจสำหรับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม-นาโนเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาในการก่อสร้าง

ที่มา: nanotech.net

ไม่มีความคิดเห็น: