วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551

EpoxyผสมCNTs เตรียมวางจำหน่าย
(ภาพการใช้ epoxy)
Nano-Proprietary, Inc.บริษัทที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนาโนโดย
เฉพาะCNTsซึ่งมีผลงานและผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัติไปแล้วมากกว่า 200 ราย
การได้ประกาศถึงผลิตภัณฑ์epoxyตัวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีนาโนในการผลิตทำให้ให้คุณ
สมบัติเพิ่มขึ้นได้แก่ ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น 40% และการทนต่อกำลังอัดเพิ่มขึ้น 30%
ด้วยส่วนผสมของ CNTs อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการรายงานว่าอายุการใช้งานของepoxy
ตัวใหม่นี้มากหรือน้อยกว่าเดิมเท่าไร ปกติวัสดุยาแนวประเภทepoxyซึ่งเป็นเรซินประเภท
หนึ่งมักมีปัญหาการหลุดลอกออกเนื่องจากหมดอายุการใช้งานและเมื่อมีส่วนประกอบของ
อนุภาคนาโนซึ่งยังคงเป็นที่ถกเถียงในด้านความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์นาโนอยู่
ทำใ้ห้อดสงสัยไม่ได้ว่าทางผู้ผลิตจะมีวิธีการกำจัดหรือควบคุมไม่ให้การย่อยสลายของ
ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนในมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร เมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้
วางขายซึ่งเท่าที่ทราบคงอีกไม่นาน ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้รับเทคโนโลยีคงได้นำ
เข้าสินค้่้าดังกล่าวแน่(เพราะโดยมากกลัวว่าจะไม่ทันสมัย) epoxyซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างเป็นหลัก คงกลายเป็นผลิตภัณฑ์นาโนประเภท
หนึ่งที่กำลังเข้ามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของเราในไม่นานนี้

ที่มา: money.cnn.com

ไม่มีความคิดเห็น: