วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ลายมือของมือสังหารระดับนาโน

Fingerprinting a Killer: High Content Screen for Nanotoxicity

แม้ว่าการศึกษาอนุภาคนาโนจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจและศึกษาพื้้ืน
ฐานการทำงานของเซลล์ต่างๆในระดับโมเลกุลรวมถึงการสร้างเครื่องมือจิ๋วระดับ
โมเลกุลเพื่อตรวจจับสิ่งที่เป็นพิษซึ่งถือเป็นระยะที่ 2 ของวิวัฒนาการทางด้านนาโนเทคโนโลยีในการนำเทคโนโลยีจิ๋วนี้มาใช้ประโยชน์
อย่างไรก็ตามความเป็นพิษของอนุภาคนาโนเองก็ยังเป็นข้อจำกัดของการนำ
อนุภาคดังกล่าวมาใช้ Prof. Nick Kotov และคณะนักวิจัยไ้ด้ศึกษาวิธีการตรวจสอบ
ความเป็นพิษของอนุภาคนาโนผ่านวิธีการที่เรียกว่าhigh-content screening(HCS)
technology โดยพบว่าในแต่ละอนุภาคจะแสดงแสงและสีที่เป็นพิษแตกต่างกันออกไป
เหมือนลายนิ้วมือที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งวิธีการดังกล่าวน่าจะเป็นทางเลือกที่นักวิจัยจะนำ
มาตรวจสอบความเป็นพิษของอนุภาคนาโนต่างๆก่อนนำมาพัฒนาต่อไป
(ในรูปแสดงความแตกต่างที่ตรวจได้เทคโนโลยี HCS)

ที่มา: eurekalert.orgี่

ไม่มีความคิดเห็น: