วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ควา่มเป็นมาของนาโนศาสตร์ในประเทศไทย
บทความนี้มาจากเว็ปไซด์ของนักศึกษาป.เอกในประเทศไทยท่านหนึ่ง ซึ่งสรุปสถานการณ์นาโนศาสตร์ในประเทศไทยดังนี้

ธันวาคม 2538
เริ่มดำเนินการวิจัยทางด้าน Computational Nanoscience โดย
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ เวลานั้นคนส่วนใหญ่
่ในเมืองไทยคิดว่า "นาโนเทคโนโลยี" เป็นเรื่องไร้สาระ
กรกฎาคม 2542
ก่อตั้งกลุ่มนาโนเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เชิงโมเลกุล เปิดศักราชด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คนส่วนใหญ่ใน
เมืองไทยก็ยังคิดว่า "นาโนเทคโนโลยี" เป็นเรื่องเพ้อฝัน
กรกฎาคม 2543
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทางด้านนาโนศาสตร์ เข้าร่วมทีมได้รับการสนับสนุนเพราะอยากให้มีการรวม
ทีมทำงานวิจัย แต่เรื่อง "นาโนเทคโนโลยี" ยังคงถูกมองว่าไกลความจริง

กรกฎาคม 2544
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อนุมัติให้ดำเนินการวิจัยทางด้านอุปกรณ์โมเลกุล นับเป็นโครงการวิจัยทางด้านนาโนศาสตร์ โครงการแรกของประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ระดับชาติ

พฤศจิกายน 2544
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติจัดตั้ง หน่วยสร้างเสริมศักยภาพทางนาโนศาสตร์ เป็นศูนย์วิจัยทางนาโนศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

ธันวาคม 2544
สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (บวท.) จัดประชุมระดมสมองด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ประสบความสำเร็จในแง่ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม แต่ทัศนคติโดยมากยังไม่คิดว่าประเทศไทยจะพร้อมทำวิจัยด้านนี้

มีนาคม 2545
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Summer School on Nanoscience and
Nanotechnology

ตุลาคม 2545
มีการจัดการประชุม Nanotechnology for the ASEAN Region ขึ้นในประเทศไทย

ธันวาคม 2545
นายกรัฐมนตรีฯประกาศสนับสนุนการวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศ
ไทยพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อนำประเทศในภูมิภาคนี้

มีนาคม 2546
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนงบประมาณเพื่อการจัดตั้งศูนย์นาโนเทคแห่งชาติ

สิงหาคม 2546
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดตั้งศูนย์นาโนเทคแห่งชาติและให้มีการจัดทำ Roadmap ด้านนาโนเทคโนโลยี

กันยายน 2546 - มีนาคม 2547
มีการจัดทำ Roadmap ด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย มีการดำเนินการระดมสมองเกิดขึ้นหลายครั้ง พร้อมกับความตื่นตัวของนักวิจัย

มิถุนายน 2547
สวทช. จัดการประชุมประจำปี โดยชูให้ นาโนเทคโนโลยี คือความท้าทายของประเทศไทย

สิงหาคม 2547
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วางแผนยุทธศาสตร์ด้านกำลังคน มุ่งเป้าเตรียมประเทศไปสู่
Molecular Economy

ที่มาhttp://www.geocities.com/nu_fermi1/index.html

ไม่มีความคิดเห็น: