วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552

3rd International Symposium on Nanotechnology in Construction (NICOM3)

การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (2ครั้งแรกจัดที่ Spain) ในปีนี้ ผู้เขียนได้รับโอกาสให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ Nanotechnology divides: development indicators and Thai construction industry และมีชื่อร่วมในงานของ ดร.วิมลทิย์ในหัวข้อ Possible Impacts of Nanoparticles on Children of Thai Construction Industry ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และ วันที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ที่จัดโดย Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague ในปีนี้มีงานวิจัยที่ได้รับเลือกเข้าร่วมนำเสนอ 46 ชิ้น และโปสเตอร์ 6 ชิ้น โดยจำแนกหัวข้อเป็น 6 เรื่องหลักดังนี้
1. Nanostructure Characterization
2. Nanoadditives
3. Innovations, Energy Savings and Sustainable Development
4. Nanofilaments, Fibers and CNT
5. Self-cleaning, TiO2 and Health Hazards of Nanoparticles
6. CNT, Coatings, Foams and Aerogels
7. Multiscale Modeling
8. Cement Hydration and UHPC
ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนองานภายใต้หัวข้อที่ 3 ในประเด็น "
Nanotechnology Divides" ว่าปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมอะไรบ้างที่ทำให้แต่ละประเทศในโลกสนใจด้านนาโนเทคโนโลยีต่างกันและแรงกดดันจากกิจกรรมก่อสร้างมีผลหรือไม่ต่อการกำหนดนโยบายนาโนในแต่ละพื้นที่รวมถึงประเทศไทยด้วยในขณะที่งานของดร.วิมลทิพย์ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับโอกาสที่เด็กในพื้นที่ก่อสร้างของไทยจะเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเิดินหายใจส่วนล่างซึ่งมีความสัมพันธ์กับละอองขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กกลุ่มอื่นๆซึ่งผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตว่าในระยะหลังๆงานประชุมทางด้านนาโนเทคโนโลยีหลายๆที่เริ่มมีงานวิจัยที่ี่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะประเด็นสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความรู้เชิงสาธารณะในประเด็นดังกล่าวยังจำกัดอยู่แต่เฉพาะในห้องวิจัยเป็นส่วนใหญ่

ที่มา:
NICOM3

ไม่มีความคิดเห็น: