วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การสอนนาโนในระดับมัธยมและอาชีวศึกษา


ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลด้านนาโนเทคโนโลยีมีอยู่ทุกที่โดยเฉพาะโรงเรียนยุโรปเช่นในประเทศสวิสต์เซอร์แลนด์ ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรการศึกษาด้านการอบรมผู้สอนและบริษัทเอกชน the Innovation Society Ltd. (St.Gallen) ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมุ่งประเด็นด้านความเสี่ยงและโอกาสของเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ที่ the Swiss canton (state) of St.Gallen ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่า Tech Nano นั้นได้จัดเป็นกลุ่มละประมาณ 10-25 คน และแบ่งเป็นช่วงๆละประมาณครึ่งวันประมาณ 3 ครั้ง ในเมืองไทยนอกจากที่ราชภัฎพิบูลสงครามแล้ว ผู้เขียนก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนมีการจัดอบรมแบบนี้อีกบ้าง ซึ่งจะดีมากถ้าภาคเอกชนจะให้ความสนใจจับมือร่วมกับสถาบันการศึกษาเหมือนที่ในยุโรป ซึ่งน่าจะใช้ช่องทางแบบระบบทวิภาคีที่ได้ทำกับกรมอาชีวศึกษามาแล้วก็น่าจะเป็นไปได้

ที่มา: http://www.azonano.com/news.asp?newsID=6704

ไม่มีความคิดเห็น: