วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ผลกระทบของสารสังเคราะห์อนุภาคนาโนในธรรมชาติ
การประชุมของ Empa (
Swiss Federal Laboratories for Materials Testing
and Research for Industry, Construction and Commerce since 1938)
ที่ Zurich เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2008 ได้มีนักวิทยาสาสตร์เข้าร่วมประมาณ 110 คน
จาก 21 ประเทศ โดยส่วนหนึ่งของการประชุมได้พูดถึงผลกระทบของสารสังเคราะห์
อนุภาคนาโนในธรรมชาติ โดยทีมวิจัยของ Empa และ Duke University, North
Carolina, USA ไ้ด้นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับอนุภาคนาโน
titanium dioxide
(TiO2) nanoparticles ที่พบในแม่น้ำสวิสต์ ซึ่งน่าจะเป็น
อนุภาคนาโนTiO2ที่มา
จากวัสดุอาคารซึ่งระยะหลังได้มีการนำอนุภาคดังกล่าวมาใช้กับสิ่งก่อสร้างมากขึ้นด้วย
คุณสมบัติช่วยไม่ให้สิ่งสกปรกยึดเกาะบนผิววัสดุและต่อต้านแบคทีเรีย ผลการศึกษายัง
พบด้วยว่า
TiO2แท้ที่จริงก็มีอยุ่ในธรรมชาติเช่น ดิน ในขณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เท็กซัสกล่าวว่า่อนุภาคนาโนสังเคราะห์อื่นเช่น CNTs ก็สามารถพบในอากาศโดยเฉพาะ
ตามเมืองใหญ่ด้วยเช่นกัน และี่ทีมวิจัยดังกล่าวได้เปิดเผยรายงานการค้นพบ CNTs ใน
แกนน้ำแข็งของกรีนแลนด์ที่มีอายุมากกว่าหมื่นปี ซึ่งอาจจะเปลี่ยนทัศนะคติของนักวิจัย
ที่บอกว่าอนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ิโดยมนุษย์แท้จริงอาจมีอยู่ในธรรมชาติมานานแล้ว

ที่มา:www.empa.ch

ไม่มีความคิดเห็น: